Nyckeltal

Aktiedata (kr)


2017

2016

2015

2014

2013

Resultat per aktie 1

12,06

9,17

8,64

7,46

5,51

Eget kapital per aktie 2

78

70

62

62

57

Kassaflöde per aktie 3

14,97

11,27

11,52

9,12

6,09

Utdelning 4

5,75

5,50

5,25

5,00

4,75

Börskurs 5

316,5

216,0

200,5

127,5

140,0

Direktavkastning, % 6

1,8

2,5

2,6

3,9

3,4Definitioner:


1) Årets nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.


2) Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.


3) Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.


4) För 2017, enligt styrelsens förslag.


5) Per 31/12.


6) Utdelning i förhållande till börskurs den 31 december.